Image

Bureå Båtsällskap Blir Till

På sjuttiotalet började fritidsbåtslivet att utbreda sig allt mer. Detta till stor del beroende på att den glasfiberarmerade plasten gjorde att serieproduktion kunde pressa ner priserna, men även att det blev relativt enkelt att bygga sin egen.

Också i Bureå började det att dyka upp större och större båtar. Till skillnad från de skötbåtar eller fiskeekor som hade sina naturliga hamnar i Burälven eller Oxviken hade dessa ett så stort djupgående att de blev hänvisade till andra ställen. Eftersom Bureå Bolag (MoDo) ej längre nyttjade sina kajer så var en naturlig följd att båtägarna önskade förtöja vid dessa. Så småningom fanns det så många båtar utspridda att det blev besvärligt för bolaget att hysa dessa inom industriområdet ur säkerhetssynpunkt, både vad gällde trafiken på området och gällande brandrisk och obehörighet m.m. Platschefen föreslog då båtägarna att "bilda en båtklubb så ska Bureå Bolag ställa ett markområde till förfogande där ni kan bygga en hamnanläggning".

Sommaren 1980 bildades en interimsstyrelse och i november hölls det första årsmötet där klubben döptes till Bureå Båtsällskap (BBS) och där Kjell Larsson valdes till ordförande. BBS erhöll med besittningsrätt en strandremsa som var 200m lång och 50m bred på Geten på tioårskontrakt.

Under den följande vintern tillverkades tre bryggor av virke och gamla farmartankar. Detta provisorium beräknades ha en livslängd på fem år. Även en liten "Friggebod", som innehöll en toalett och ett litet förråd, hade byggts innan sommarens båtsäsong tog sin början. En annan sak var brandrisken p g a den bark som fanns i landområdet, och därför var marktäckning ett arbete som igångsattes redan från början (och som fortfarande pågår).

För att kunna verka som en riktig båtklubb ansöktes om medlemskap i Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet. Man var också medveten om ungdomsverksamhetens stora betydelse och därför tillsattes en ungdomskommitté redan från början.

Bland de fortsatta arbetena under de närmaste åren var att skaffa elektricitet och vatten. Belysningsstolpar sattes upp och brandposter anordnades. Efter att tidigare ha sjösatt vid ångbåtskajen blev klubben efter en smärre olycka varse att en ordentlig plats för mobilkran var av nöden. Därför påbörjades de utgrävningar av bark och uppfyllande av fyllnadsmassor som höll något. Otaliga är de gruslass och pengar som nedlagts för att få ett stabilt underlag. För att kunna masta på båtarna efter det att mobilkranen lyft dem i vattnet byggdes en servicebrygga med mastkran. Sjösättningsramp byggdes och gräsmattor anlades.

Klubbmedlemmarna fick behov av ett båthus. För att rymma detta (57 * 13 m), och för att lättare kunna hålla ordning på omgivningarna upptogs förhandlingar med Bure Bolag om en utökning av disponibel mark. Därvid enades parterna om det område som idag gäller.

Båthuset byggdes men i stället började bryggorna att vara slut. Efter att i några år försökt hålla dessa vid liv med otaliga reparationer investerades det i slutet av 1980-talet i nya flytbryggor med en livslängd på förhoppningsvis 20 år till en kostnad på 400 tkr; plats finns för ett hundratal båtar. Lekredskap har införskaffats och satts upp.

Ungdomsverksamheten har hela tiden utvecklats och i dagsläget har klubben fem optimistjollar, två Askeladden segeljollar samt en snurrebåt som barnen kan leka och träna med. För att ha möjlighet till ytterligare barn- och ungdomsverksamhet samt kursverksamhet, men även för att erbjuda klubbmedlemmar och gästande båtar en viss service, inköptes 1992 av Rönnskörsverken en omklädningsbarack på 180 m². Denna har sedan byggts om och finns närmare beskriven på sidan "Klubbstuga". Även ett förråd (plats för jollarna) på 50 m² har uppfö6rts i anslutning till båthuset. Dessutom en miljöbod för uppsamling av spillolja, lösningsmedel, tomburkar, batterier o.dyl.

1998 kunde vi köpa loss markområdet av MoDo, som i stort sett består av hela "Geten" (den udde där hamnområdet finns).

Klubben har nu cirka 400 medlemmar. Planer och projekt inför framtiden saknas minsann inte. En landskapsarkitekt har engagerats för att hjälpa oss att utforma den yttre miljön. Gräsmattor, planteringar och röjningar måste utföras inom hamnområdet, men vår förhoppning är att vi kan förvandla hela Geten till ett friluftsområde. Om vi finge möjlighet skulle vi röja en promenadstig runt hela ön med några bryggor ut i älven där man kan stå och meta eller kasta efter fisk. I anslutning därtill grillplatser med eller utan vindskydd. Vidare måste sly hållas undan och en viss gallring ske på en del ställen av ön. Vi hoppas att det ska bli ett område där folk, både dom som bor i Bureå och gästande, ska tycka om att flanera, rasta hundar eller ha picknick.

Även miljön är något som vi värnar om. Den tankanläggning som vi har skall göras mer miljösäker redan under det kommande året, och därefter är en bättre anläggning för latrinmottagning högt på önskelistan.

Naturligtvis är detta inte gjort i en handvändning, utan det måste växa fram i den takt som ekonomin tillåter och arbetslusten infinner sig. Trots allt, en båtägare vill ju också idka båtliv, men vi tycker att vi har hållit en ganska bra utvecklingstakt hittills och tror att vi kan fortsätta med den.